مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتری رشد و تکامل یادگیری

  • journalssrc.ac.ir
  • h-index: 6

سردبیر


دکتر مهدی شهبازی استاد دانشگاه تهران

روان شناسی ورزشی

دبیر تخصصی


دکتر امیر شمس دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

روان شناسی ورزشی

کارشناس نشریه


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس ابوالقاسمی استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

روان شناسی عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد خبیری دانشیار دانشگاه تهران

مدیریت و روان شناسی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهروز عبدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی کاشی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید محمود علیلو استاد دانشگاه تبریز

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر صادق نصری دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

روان شناسی با گرایش فیزیولوژی روانی حرکات اختیاری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr .Erwin Apitzsch Erwin Apitzsch, Associate Professor
Department of Psychology, Lund University, Sweden

Psychology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr .Masood Zangeneh Professor at Faculty of Liberal Arts & Sciences and Innovative Learning, Humber College Institute of Technology and Advanced Learning.

Clinical Psychology