پاسخگویی دفتر مجله

از کاربران و نویسندگان محترم مجله تقاضا می شود جهت طرح هرگونه سئوال، ابهام و یا پیگیری وضعیت مقاله خود فقط از طریق لینک تماس با ما با دفتر نشریه ارتباط برقرار نمایند. دفتر نشریه قادر به پاسخگویی تلفنی کاربران نمی باشد.