نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

چکیده

بیوریتم عبارت است از چرخه‌هایی که به­صورت منظم در عوامل شناختی، هماهنگی، استقامت، دمای بدن، احساسات و عوامل اصلی سه‌گانۀ بدن اثر گذار است. هدف این پژوهش، تعیین ارتباط بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته­های انفرادی استان همدان از نظر چرخه­های شناختی و حسی مطرح شده در نظریۀ بیوریتم بود. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری آن را کلیۀ ورزشکاران رشته­های انفرادی شرکت­کننده در مسابقات استانی همدان در سال 1391-1390 تشکیل می­دادند. تعداد 216 نفر با میانگین سنی 22/5 ±47/20 به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای اندازه­گیری از نرم­افزار بیوریتم و پرسش­نامۀ عملکرد ورزشکاران چاربونیو  استفاده شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی، از آزمون­های استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون، کای­اسکوئر، تی مستقل و آنالیز واریانس یک راهه نیز استفاده شد. یافته­ها نشان داد بین انرژی شناختی با عملکرد ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج آزمون کای­اسکوئر نیز اختلاف معناداری بین نتیجۀ مسابقات و موقعیت چرخه­های حسی و شناختی نشان داد همچنین بین نتیجۀ مسابقات و انرژی حسی ارتباط معناداری وجود نداشت. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ارتباط معناداری را بین حالت‌های مختلف چرخۀ‌ شناختی و حسی با عملکرد ورزشکاران نشان داد. به­طور کلی، موقعیت‌های مختلف چرخه‌های شناختی و حسی می‌تواند عملکرد ورزشکاران را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، توجه به موقعیت­های مختلف چرخه‌های شناختی و حسی بیوریتم می­تواند در طراحی بهتر تمرینات و انتخاب ورزشکاران برای شرکت در مسابقات حساس به مربیان کمک نماید.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between Intellectual and Emotional cycles with respect to Biorhythm Theory and athletes' sport performance

چکیده [English]

Biorhythms are inherent cycles which regulate memory, coordination endurance, temperature, emotions, and much more, we each have three fundamental Biorhythms cycles. The purpose of this study was to determine the relationship between Biorhythm and Sport Performance among Hamadanain athletes participating in individual sport fields brought in BiorhythmTheory  The type of research method employed in this study was the descriptive-correlated one and 216 subjects were selected as the statistical sample. At this point, the measurement tool consists of Biorhythm software and sport performance questioners Charbonneau. In order for analysis the data, in addition to the indexes of descriptive inferential statistics such as Pearson correlation coefficient, chi-square, independent T-test, One- Way Variance Analysis was also employed. The findings showed that there is a significant relationship among athletes' performance Intellectual cycles. The results of chi- square showed a significant difference among the results of match and situations of Emotional and Intellectual cycles. There was not a significant difference between the average of emotional energy and the results of match.The result of one-way ANOVA revealed a significant relationship among different statuses of Intellectual and Emotional cycles and athletes' performance. In general, the different situations of Emotional and Intellectual cycles existing in Biorhythmtheory can enhance the sport Performance. So, regarding the different situations of Emotional and Intellectual cycles can help the trainers make better plan to exercise for participating and selecting athletes in sensitive matches.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biorhythm
  • Intellectual Cycle
  • Emotional Cycle
  • Sport Performance
  • Hamadan Province