نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی اعتیاد به تمرین بر اساس کمالگرایی، خود ناتوان سازی و استرس بود. جامعه آماری دانشجویان ورزشکار دانشگاه‌های سطح شهر تهران بود که از این جامعه آماری 169 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از "سیاهه اعتیاد به تمرین فرم کوتاه"، پرسشنامه اضطراب، استرسو افسردگی (داس 21)، مقیاس کمالگرایی چندبعدی ورزشی-2، و مقیاس خود ناتوان‌سازی (جونز و رودالت) استفاده شد. داده‌ با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شدند. یافتهها نشان داد خودناتوان‌سازی، کمال‌‌گرایی و استرس در مدل، توانایی پیش‌بینی متغیر اعتیاد به تمرین را دارا بودند؛ همچنین رابطه مثبت و معناداری بین خودناتوان‌سازی، کمال‌گرایی و استرس با اعتیاد به تمرین وجود دارد. بنابراین برای کنترل اعتیاد به تمرین می‌بایست به خودناتوان‌سازی، کمال‌گرایی و استرس توجه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting Exercise Addiction Based on Stress, Perfectionism, and Self-handicapping in Athletic Students

نویسندگان [English]

  • Maryam Kavyani
  • Mohamadbagher Nejati
  • alireza farsi

shahidbeheshtiuniversity

چکیده [English]

The purpose of study was to predict exercise addiction based on perfectionism, self-handicapping behavior, and stress. A sample of 169 students was selected by convenience sampling. Research tools included exercise addition inventory, Anxiety and Depression Anxiety Questionnaire, sport multidimensional perfectionism scale -2, and self-handicapping behavior Scale. Data were analyzed using a multiple linear regression model. The results showed that self-handicapping, perfectionism and stress in the model had the ability to predict exercise addiction. In addition, the results showed, there was a significant positive relation between self-handicapping behavior with exercise addiction, perfectionism and exercise addiction, and stress and exercise addiction. Therfore, it must consider perfectionism, self-handicapping behavior, and stress behaviour to manage exercise addition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise Addiction
  • Stress
  • Self-handicapping
  • Perfectionism