نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر طرد شدن از محیط‌های ورزشی از دیدگاه کارکنان اداره ورزش و جوانان غرب ایران بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در دو فاز کیفی شامل 16 نفر از اعضای هیئت‌علمی و صاحب‌نظران بود که با روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرهای کرمانشاه، ایلام، سنندج و همدان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. بعد از تدوین پرسشنامه، پرسشنامه‌ها به روش‌های مختلف از قبیل ارسال ایمیل، مراجعه حضوری، ارسال فاکس و غیره در اختیار نمونه آماری به تعداد 300 نفر قرار گرفت. تعداد 268 پرسشنامه به‌صورت کامل و بدون ایراد برای تجزیه‌وتحلیل در اختیار محقق قرار گرفت. نتایج تحلیل اکتشافی و تأییدی 11 عامل مؤثر در طردشدگی شامل انطباق‌پذیری، فرهنگ، قوانین و مقررات، فردی، استعداد و توانایی، رفتاری، نابرابری، ارتباطی، سرمایه روان‌شناختی، عملکرد و تعارض تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Exclusion from Sports Environments from Perspective of the Staff of Sports and Youth Administration in Western Iran

نویسندگان [English]

  • Behih Zarei 1
  • Mozafar Yektayar 2
  • Korosh Veisi 3
  • Mozhgan Khodamoradpoor 3

1 PhD student in Sports Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management, Sanandaj Branch,Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management, Physical education and sport sciences Department Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to identify the factors influencing exclusion from sports environments from perspective of the staff of Sports and Youth Administration in Western Iran. Statistical population of the present study in qualitative phase included 16 faculty members and experts selected by snowball sampling method. In quantitative phase, the staff of sports and youth administrations in cities of Kermanshah, Ilam, Sanandaj, and Hamedan was selected as the study sample. After compiling the questionnaire, it was distributed among 300 people in various ways, such as sending e-mail, face-to-face referral, faxing, etc. A total of 268 questionnaires were provided to the researcher for analysis without any problems. The results of exploratory and confirmatory analysis showed that there are 11 factors influencing exclusion from sports environments including adaptability, culture, rules and regulations, individual-related factors, talent and ability, behavioral-related factors, inequality, communication, psychological capital, performance, and conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rejection
  • Sport
  • Sports Participation
  • Culture
  • Society