نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

4 گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

5 گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، توصیف نیمرخ مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده بین دانشجویان ایران بود. بدین‌منظور 13278 نفر (5153 مرد و 8125 زن) با میانگین سنی 01/5 ± 51/21 در 3 گروه سنی (زیر 20 سال، 29-20 و بالای 30 سال) در این پژوهش شرکت کردند و مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده را تکمیل کردند. نتایج نشان داد میانگین کلی آمادگی بدنی ادراک شده در گروه سنی زیر 20 سال 89/4 ± 82/32، در 29-20 سال 84/4 ± 92/32 و در گروه سنی بالای 30 سال؛ 14/5 ± 88/32 بود. بدون در نظر گرفتن سن، چارک 25، 50 و 75 به‌ترتیب نمرات 30، 33 و 36 بودند. بنابراین با توجه به نتایج حاضر می‌توان به شناسایی افراد در ادراک آمادگی بدنی پرداخت و در صورت لزوم، اقداماتی را برای آن دسته از افرادی که از ادراک آمادگی بدنی پایین برخوردارند، انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Normativeization of Perceived Physical Fitness Scale (PPFS) in Iranian Students

نویسندگان [English]

  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 1
  • Mohammad Reza Kordi 2
  • Farshad Emami 3
  • Mahdi Bayati 4
  • Mostafa Zarei 5

1 Associate Prof. University of Tehran

2 Associate Professor, Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

4 Department of Exercise Physiology, Sports Medicine Research Center, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran.

5 Department of Health and Sport Rehabilitation, Faculty of Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to describe the profile of the Perceived Physical Fitness Scale among Iranian students. For this purpose, 13278 people (5153 men and 8125 women) with a mean age of 21.51 ± 5.01 in 3 age groups (under 20 years, 20-29 and over 30 years) participated in this study and completed the Perceived Physical Fitness Scale. The results showed that the overall mean of Perceived Physical Fitness in the age group of <20 years was 32.82 ± 4.89, in 20-29 years was 32.92 ± 4.84, and in the age group over 30 years was 32.88 ± 5.14 . Regardless of age, the 25, 50, and 75 percentage points were 30, 33, and 36, respectively. Therefore, according to the present results, it is possible to identify people in the perception of physical fitness and, if necessary, take solutions for those people who have a low perception of physical fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Fitness
  • Body Image
  • Physical Self-concept
  • Normativeization