نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اگروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

2 گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تبیین الگوی ارتباطی فرهنگ اخلاق سازمانی با اخلاق حرفه‌ای در مربیان ورزشی بود. 185 مربی از رشته‌های ورزشی مختلف با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه فرهنگ اخلاق سازمانی و پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مربیان ورزشی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. مطابق نتایج تحلیل رگرسیون، به ترتیب احترام به ارزش‌ها و هنجارها، فلسفه مربیگری، روابط انسانی، علاقه‌مندی به حرفه، استفاده از خرد جمعی و قانون‌مداری توسط ابعاد فرهنگ اخلاق سازمانی تبیین شدند. ابعاد فرهنگ اخلاق سازمانی درمجموع 9/11 درصد از تغییرات سطح کلی اخلاق حرفه‌ای در مربیان ورزشی را تبیین نمود. با این توجه در مسیر بهبود اخلاق حرفه‌ای می‌بایستی به فرهنگ اخلاق سازمانی توجه جدی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining of Correlational Model of Organizational Ethical Culture with Professional Ethics in Sport Coaches

نویسندگان [English]

  • amir hamzeh sabzi 1
  • Fereshteh Golzadeh 2
  • Akbar Aghazadeh 3
  • Elaheh Heidarian Baei 4

1 Payame Noor University, Postal Box 19395-3697, Tehran, Iran

2 Department of Motor Behavior, Tabriz University, Tabriz, Iran

3 Department of Physical Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

4 Assistant Professor، Department of Physical Education, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the correlational model Organizational Ethical Culture with professional ethics in sport coaches. 185 coaches from various sports were selected using simple random sampling method and completed the Organizational Ethical Culture Questionnaire and Professional Ethics Questionnaire of Sporting Coaches. The Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression model. So, respect to values and norms, coaching philosophy, humanistic relationship, interest to profession, applying collective wisdom and rule orientation were explained by the dimensions of Organizational Ethical Culture, respectively. The dimensions of Organizational Ethical Culture explained totally 11.9% of overall level professional ethics variance in sport coaches. With this in mind, in order to improve professional ethics, serious attention should be paid to the culture of organizational ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical
  • Cultural environment
  • Professional Ethics
  • norm