نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

2 گروه مدیرت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تجربة زیستی آثار روان‌شناختی دوپینگ سیاسی در فوتبال حرفه‌ای ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از آمیخته نوع همبستگی بود. روش کیفی مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. پدیدارشناسی به بررسی تجربیات واقعی افراد می‌پردازد و اعتقاد براین است که در این‌ تجربیات جوهره‌هایی وجود دارند که قابل‌فهم و بررسی هستند. مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر شامل بازیکنان فوتبال حرفه‌ای بودند که در لیگ برتر فوتبال ایران فعالیت داشتند و تجربة دوپینگ سیاسی در ورزش دریافت کرده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. طی این پژوهش سه مضمون اصلی و 16 مضمون فرعی استخراج گردید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر آثار روان‌شناختی دوپینگ سیاسی در فوتبال حرفه‌ای ایران در سه بخش شامل آثار رفتاری، آثار روانی و آثار اجتماعی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Biological experience of the psychological effects of political doping in Iranian professional football

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Safania 1
  • Reza Nikbakhsh 2
  • Amir Dana 3

1 Department of Physical Activity Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran

2 department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University

3 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted with the aim of biological experience of the psychological effects of political doping in Iranian professional football. The method of the present study was a correlation type. The qualitative method used in the present study was phenomenological. Phenomenology studies the actual experiences of individuals, and it is believed that there are substances in these experiences that can be understood and studied. Participants in the present study included professional football players who were active in the Iranian Football Premier League and received political doping experience in sports. The data collection tool in the present study was a semi-structured interview. During this research, 3 main themes and 16 sub-themes were extracted. According to the results of the present study, the psychological effects of political doping in Iranian professional football were identified in three sections, including behavioral effects, psychological effects and social effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political
  • psychological
  • behavioral doping