نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 'گروه مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف روابط ساختاری سلامت‌روان، سلامت‌سازمانی، انگیزة مشارکت و تعهد ورزشی در کارکنان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعةی آماری این تحقیق شامل کارکنان مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای کل کشور می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسش‌نامه و روش آماری مورد استفاده روش معادلات ساختاری بود. جهت تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد. سلامت‌سازمانی و سلامت‌روان بر میزان تعهد ورزشی و انگیزة پیشرفت کارکنان تاثیرگذار می‌باشد. به‌عبارتی تلاش جهت بهبود سلامت‌سازمانی و سلامت‌روان سبب تاثیرگذاری بر تعهد ورزشی و انگیزة پیشرفت کارکنان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural relationships between mental health, organizational health, motivation to participate and sports commitment in employees

نویسندگان [English]

  • saedkarimi karimi 1
  • Jaafar Ghahremani 2
  • Abolfazl Ghasemzadeh 3

1 phD Student of Department of Educational Management, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

2 Department of Sports Management, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

3 Department of Educational Administration, Department of Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted with the aim of structural relationships between mental health, organizational health, participation motivation and sports commitment in employees. The method of the present study was correlational. The statistical population of the study includes the staff of technical and professional centers of Iran. The data collection tool in the present study was a questionnaire. The statistical method used in the present study included the structural equation method. SPSS and PLS software were used to analyze the data of the present study. The results of the present study showed that organizational health and mental health affect the level of sports commitment and motivation of employees. In other words, efforts to improve organizational health and mental health affect the commitment of sports and motivation of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Achievement motivation
  • Sports Commitment