نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه الزهرا (س)

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط اعتماد به ‌نفس با انگیزه آموزش فعالیت بدنی: نقش واسطه‌ای سواد جسمانی در استان خوزستان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان تربیت‌بدنی مقطع ابتدایی (معلمان عمومی و تخصصی تربیت‌بدنی) استان خوزستان بود. نمونه آماری به دلیل گسترده بودن در ابتدا به روش تصادفی خوشه‌ای چهار شهر اهواز، بهبهان، مسجدسلیمان و دزفول (790=N) انتخاب و سپس با اساس جدول کرجسی و مورگان (258=n) نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌‌‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه اعتماد به ‌نفس آموزش تربت‌بدنی اسپیتل (2015)، پرسشنامه سواد جسمانی چوی و همکاران (2020) و پرسشنامه انگیزه آموزش فعالیت‌بدنی اسپیتل (2015) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد اعتمادبه‌نفس معلمان با انگیزه آنان برای آموزش تربیت‌بدنی رابطه معنا‌داری داشت، و اعتماد به ‌نفس معلمان با سواد جسمانی آنان رابطه معنا‌داری داشت. همچنین سواد جسمانی معلمان با انگیزه آنان برای آموزش تربیت‌بدنی رابطه معناداری داشت، و در نهایت اعتماد به ‌نفس با انگیزه معلمان ورزش مقطع ابتدایی برای آموزش تربیت‌بدنی با نقش واسطه‌ای سواد جسمانی رابطه معناداری داشت که 69 درصد اثر کل اعتمادبه‌نفس معلمان بر انگیزه آموزش تربیت‌بدنی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی سواد جسمانی تبیین می‌شود. با توجه به اهمیت ارائه آموزش تربیت‌بدنی باکیفیت در سطح دبستان پیشنهاد می‌شود از معلمان متخصص و با سطح سواد جسمانی بالا برای تدریس درس تربیت‌بدنی در مقطع ابتدایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between self-confidence and motivation for physical activity training: The mediating role of physical literacy

نویسندگان [English]

  • sadegh soltani 1
  • somaye hosseini 2
  • Maryam Mokhtari Dinani 3

1 Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Alzahra university

3 Faculty Member of Sport Management Dep. at the Alzahra University

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between self-confidence and motivation for physical activity training: the mediating role of physical literacy in Khuzestan province.The statistical population of the study included primary school physical education teachers (general and specialized physical education teachers) in Khuzestan province. Due to its large size, the statistical sample was first selected randomly in clusters of four cities of Ahvaz, Behbahan, Masjed Soleiman and Dezful (N = 790) and then randomly selected based on Kerjesi & Morgan table (n = 258). To collect data, three questionnaires of self-confidence were used in Spitel (2015), Torch Chi et al. (2020) and Spitel (2015). Pearson correlation tests and structural equation modeling were used to analyze the data. Results showed that teachers 'self-confidence had a significant effect on their motivation for physical education, and teachers' self-confidence had a significant effect on their physical literacy. Also, teachers 'physical literacy had a significant effect on their motivation for physical education, and finally, self-confidence had a significant effect on the motivation of elementary school sports teachers for physical education with the mediating role of physical literacy that 69% of teachers' total self-confidence indirectly explained by the mediating variable of physical literacy. Due to the importance of providing quality physical education at the primary school level, it is recommended to use professional teachers with a high level of physical literacy to teach physical education in primary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Confidence
  • elementary school
  • Educational motivation
  • Physical literacy