نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

4 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی پیش‌بینی بهره‌وری روان‌شناختی کاراته کاها با تأکید بر متغیر جمعیت شناختی طراحی و اجرا گردید. جامعة آماری شامل ورزشکاران رشتة کاراته در شهر اصفهان بودند که برحسب انتخاب در دسترس تعداد 365 نفر به‌عنوان نمونه مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع‌آوری پرسشنامه‌های پژوهش، تعداد 341 پرسشنامه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامة استاندارد بود. نتایج نشان داد که در گام اول، سن به‌تنهایی 29 درصد از واریانس‌های بهره‌وری روان‌شناختی کاراته کاها را پیش‌بینی می‌نماید. همچنین در گام دوم نقش سن و تأهل، 36 درصد از واریانس‌های بهره‌وری روان-شناختی کاراته کاها را پیش‌بینی می‌نمود. در گام سوم نقش سن، تأهل و درآمد 40 درصد از واریانس‌های بهره‌وری روان‌شناختی کاراته کاها را پیش‌بینی می‌نمودند. در گام چهارم سن، تأهل، درآمد و تحصیلات، 44 درصد از ورایانس‌های بهره‌وری روان‌شناختی کاراته کاها را نمایان نمودند. به عبارتی در میان متغیرهای جمعیت شناختی به ترتیب سن، تأهل، درآمد و تحصیلات نقش پیش‌بینی‌کنندة قوی در بهره‌وری روان‌شناختی کاراته کاها داشتند. نتایج پژوهش حاضر می تواند زمینه جهت شناسایی کاراته‌کاها مستعد در حوزه های روان‌شناختی را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting the psychological productivity of karatekas based on demographic variables

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Batavani 1
  • Hamid foroghi poor 2
  • Majid Solymani 3
  • Najaf Aghaei 4

1 PhD Student in Sports Management. Department of physical education, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Department of physical education, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

3 Department of physical education, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran

4 Associate Professor of Sport Management Department, Kharazmi University

چکیده [English]

The present study was designed and conducted to investigate the prediction of psychological productivity of karatekas with emphasis on the demographic variable. The statistical population of the study included karate athletes in Isfahan who were selected as a sample according to the available selection of 365 people. Finally, after distributing and collecting research questionnaires, 341 questionnaires were analyzed. Data collection tools included a standard questionnaire. The results showed that in the first step, age alone predicted 29% of the variances of karatekas psychological productivity. Also, in the second step, the role of age and marriage predicted 36% of the variances of psychological productivity of karatekas. In the third step, the role of age, marriage, and income was predicted by 40% of the variances of karate psychological productivity. In the fourth step, age, marriage, income, and education accounted for 44% of the variations in karatekas' psychological productivity. In other words, among demographic variables, age, marriage, income and education, respectively, had a strong predictive role in the psychological productivity of karatekas. The results of the present study can provide a basis for identifying talented karatekas in psychological fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Karate
  • Competitive atmosphere