نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سه‌گانه تاریک شخصیت با بازی‌های آنلاین آسیب‌زا نوجوانان در سطح ملی با نقش میانجی انگیزه و نوع بازی انجام شد. جامعه آماری از نوجوانان رده سنی 12 الی 17 سال کشور انتخاب شد. نمونه آماری 458 نفری (290 پسر و 168 دختر) با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه بازی‌های آنلاین مشکل‌ساز، سه‌گانه تاریک شخصیت، انگیزه بازی و نوع بازی بود. به ‌منظور تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدلیابی با رویکرد تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد انگیزه بازی آنلاین در ارتباط بین سه‌گانه تاریک شخصیت با بازی‌های آنلاین آسیب‌زا در نوجوانان در سطح ملی نقش میانجی دارد. همچنین شاخص برازش مدل نیز حاکی از برازش مطلوب مدل پژوهش داشت. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه بازی‌های آنلاین ابزاری مهم برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان بشمار می‌رود، والدین باید به رشد ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه آنان با بازی‌های آنلاین آسیب‌زا را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Dark Triad traits with harmful online games of teens at the national level: mediating role of game motivation and type

نویسندگان [English]

  • elham heydari mofrad 1
  • Iman Safaei 2

1 Master of Physical Education, Department of Physical Education, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran

2 Assistant Professor, Department of physical Education and sport science,birjand branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the association between The Relationship between Dark Triad Traits and Harmful Online Games of Teens at the National Level with the mediating role of game motivation and type. In this case, the statistical population included all adolescent students aged from 12 to 17 years with experience in participating in computer games until the year 1400 (Iranian calendar). Among them, 458 questionnaires had the necessary criteria for statistical analysis(290 boys and 168 girls). problematic online game, standard dark personality triad, The game motivation and game type questionnaire were considered to measure the four variables of the study. In order to analyze the data, Pearson correlation coefficient and modeling with path analysis approach were used. The results showed that online game motivation mediates the relationship between dark character trilogy and Harmful online games in teens at the national level. The model fit index also indicated the optimal fit of the research model. Based on the results of this study, it is suggested that since online games are an important tool for teens to spend their free time, parents should consider the development of their personality traits and motivation with harmful online games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark Triad Traits
  • Harmful Online Game
  • Game Motivation
  • Teens