نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی تأثیر ثابت‌قدمی بر خودکارآمدی تمرینی و کارایی مشارکتی ورزشکاران نخبه بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران شهرستان گرگان دعوت شده به تیم های ملی بودند (286نفر). نمونه آماری برابر جامعه آماری بود، که درنهایت تعداد 228 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های کارایی مشارکتی فلتز و لیرج (1998)، خودکارآمدی تمرینی بندورا (1997) و ثابت‌قدمی داک ورث و همکاران (2007) استفاده شد.داده‌های با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند.نتایج نشان دادثابت‌قدمی بر کارایی مشارکتی و ثابت‌قدمی بر خودکارآمدی تمرینی ورزشکاران تأثیر مثبت معناداری دارد. بر اساس ضرایب رگرسیونی استانداره شده مشاهده شد که ضریب تأثیر ثابت‌قدمی بر کارایی مشارکتی 0/406 و خودکارآمدی تمرینی 0/483 بود.همچنین ثابت قدمی از طریق متغیر میانجی کارایی مشارکتی بر خودکارآمدی تمرینی ورزشکاران اثر مثبت معناداری دارد.لذا توجه به عامل ثابت‌قدمی به‌عنوان یکی از شاخص های موفقیت و بهبود وضعیت کارآمدی ورزشکاران از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Grit Steps on Exercise Self-Efficacy and Participatory Performance in Elite Athletes

نویسندگان [English]

  • saleh rafiee 1
  • Amir Dana 2
  • Zynalabedin Fallah 3

1 Assistant Professor of Sport Science Research Institute of Iran (SSRI)

2 Associate Professor, Department of Physical Education, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

the purpose of the present the study was to investigate the effect of grit steps on exercise self-efficacy and participatory performance in elite athletes.The statistical sample was equal to the statistical population that finally, 228 questionnaires were collected.To collect data,the following questionnaires were used: participatory performance (Felts and Lirg,1998), exercise self-efficacy (Bandura,1997) and grit steps (Duckworth,2007).The data were analyzed using the Pearson correlation test and the structural equation modeling method.The results showed that grit steps have a significant positive effect on participatory performance and exercise self-efficacy.Regard to the standardized regression coefficients, it was observed that the grit steps effect coefficients on participatory performance and exercise self-efficacy was 0.406 and 0.483,respectively.In addition,grit steps have a significant and positive effect on the exercise self-efficacy of athletes through the mediator variable of participatory performance.Therefore,considering the grit steps factor is very important as one of the indices in success and improving the athletic performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grit steps
  • Exercise Self-efficacy
  • Participatory Performance
  • Athletes