نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

4 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

5 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطة قیود نیوول (قیود فردی، تکلیف و محیط) و میزان فعالیت بدنی در دختران نوجوان و همچنین نقش میانجی اضطراب بدنی اجتماعی در ارتباط بین این دو بود. در این پژوهش مقطعی- همبستگی، 318 آزمودنی دختر (17-15سال) از بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تبریز با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامة محقق ساخته عوامل فردی، محیطی و تکلیف، پرسشنامة حمایت اجتماعی والدین و دوستان از ورزش، پرسشنامة فعالیت بدنی نوجوانان و مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی هارت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، از طریق روش آماری همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS23 انجام شد. علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL10.20استفاده شد. نتایج نشان داد مسیر مستقیم قیود سه گانه (فرد، محیط و تکلیف) به اضطراب بدنی اجتماعی و میزان فعالیت بدنی؛ مسیر مستقیم اضطراب بدنی اجتماعی به میزان فعالیت بدنی، و مسیر غیرمستقیم قیود سه گانه به میزان فعالیت بدنی با میانجی اضطراب بدنی اجتماعی معنادار است. نتایج این پژوهش نقش حمایت اجتماعی والدین و همچنین دوستان برای مشارکت نوجوانان در فعالیت بدنی را روشن‌تر می‌سازد. باید توجه داشت که سطوح متعددی از عوامل مختلف مانند محیط‌های حمایتی و اجتماعی می‌توانند با تعامل یکدیگر، بر میزان فعالیت بدنی به عنوان یک رفتار سلامتی مهم در دختران نوجوان تأثیر گذار باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Triple constraints and physical activity in adolescent girls: The mediating role of social physical anxiety (based on nonlinear education)

نویسندگان [English]

 • Zahra Fathirezaie 1
 • Samaneh Nahravani 2
 • Seyyed Hojjat Zamani Sani 1
 • Mohamad Taghi Aghdasi 3
 • Kosar Abbaspour 4
 • Behzad Behzadnia 5

2 department of motor behavior , uinversity of Tabriz

3 university of Tabriz

4 Department of Motor Behavior, Physical Education and Sport Science Faculty, University of Tabriz, Tabriz, Iran

5 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to model the structural equations of the relationship between Newell constraints (individual, task and environment constraints) and the amount of physical activity in adolescent girls as well as the mediating role of social physical anxiety in the relationship between them. In this cross-sectional-correlational study, 318 female subjects (15-17 years old) were selected from the secondary school students of Tabriz by multi-stage cluster random sampling method. Demographic information questionnaire, researcher-made questionnaire of personal, environmental and homework factors, social support for exercise survey, physical activity questionnaire for adolescents and Hart's social physical anxiety scale were used to collect data. Data analysis was performed using Pearson correlation statistical method in SPSS23 software. In addition to descriptive statistics, structural equation modeling was used in LISREL10.20 software. The results showed a direct path of the three constraints (individual, environment and task) to social physical anxiety and the amount of physical activity; The direct path of social physical anxiety to the amount of physical activity, and the indirect path of the three constraints to the amount of physical activity are significant with the mediating role of social physical anxiety. The results of this study shed light on the role of social support for parents as well as friends for adolescents' participation in physical activity. It should be noted that various levels of different factors such as supportive and social environments can interact with each other to affect the amount of physical activity as an important health behavior in adolescent girls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Newell Constraints
 • Social Physical Anxiety
 • Social Parental Support
 • Physical Activity
 • Adolescent Girls