نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، ص. پ. 4697-19395، تهران ،ایران.

2 دانشیار روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ص. پ. 4697-19395، تهران ،ایران.

چکیده

چکیده

برخورداری ورزشکاران از سبک زندگی سلامت محور در افزایش موفقیت آنها اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای تکانشگری در رابطه سخت رویی روانشناختی و سبک زندگی سلامت محور در زنان ورزشکار انجام شد. مطالعه حاضر، توصیفی-همبستگی و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ورزشکاران زن باشگاه‌های ورزشی شهر سمنان در سال 1399 بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 182 نفر برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه سخت‌رویی ‌روان‌شناختی کوباسا (1982)، پرسشنامه‌ تکانشگری بارات و همکاران (1997) و پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت والکر و همکاران (1995) بود. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با بهره‌گیری از نرم افزار اس.پی.اس.اس و ایموس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین سخت‌رویی ‌روان‌شناختی و تکانشگری با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در سطح 01/0 معنادار بود. همچنین تکانشگری در رابطه بین سخت‌رویی ‌روان‌شناختی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دارای نقش میانجی بود (05/0 >P). بر این اساس متخصصان حوزه ورزش می‌توانند به استناد یافته‌های این مطالعه، به طراحی مداخلات لازم به منظور اصلاح سخت‌رویی ‌روان‌شناختی و تکانشگری در افراد ورزشکار بپردازند و بدین طریق آنها را در دستیابی به یک سبک زندگی سلامت محور یاری برسانند.

کلید واژه‌ها: سبک زندگی سلامت محور سخت‌رویی، تکانشگری، ورزشکار

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting a health-oriented lifestyle based on psychological hardiness with the mediating role of impulsivity in women athletes

نویسندگان [English]

  • Elham Hosseinygarkani 1
  • Mojgan Agahheirs 2

1 Payamenoor University, 19395-4697 P.B.,Tehran, Iran.

2 PhD, associated professor, department of psychology, Payamenoor University, 19395-4697 P.B.,Tehran, iran.

چکیده [English]

Abstract

Having a health-oriented lifestyle is very important for athletes to increase their success. The aim of this study was to investigate the mediating role of impulsivity in the relationship between psychological hardiness and health-oriented lifestyle in women athletes. The present study was a descriptive-correlational modeling of structural equations. The statistical population of the present study included all female athletes in Semnan sports clubs in 1399. By available sampling method, 182 people were selected to participate in this study. Data collection tools included Kobasa (1982) Psychological Hardness Questionnaire, Barratt et al. (1997) Impulsivity Questionnaire, and Walker et al.'s (1995) Health Promoting Life Style Questionnaire. Pearson correlation coefficient and path analysis were used to analyze the data using SPSS and Amos software. The results showed that the correlation coefficient between psychological hardiness and impulsivity with health-promoting behaviors was significant at the level of 0.01. Impulsivity also had a mediating role in the relationship between psychological hardiness and health-promoting behaviors (P <0.05). Based on the findings of this study, experts in the field of sports can design the necessary interventions to correct psychological hardiness and impulsivity in athletes and thus help them to achieve to a health-oriented lifestyle.

Keywords: Health-oriented lifestyle, hardiness, impulsivity, athlete

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health-oriented lifestyle
  • hardiness
  • impulsivity
  • athlete