نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش تعیین اثر تمرین ادراکی-حرکتی و ذهن‌آگاهی بر عملکرد تکلیف پرتابی و حافظۀ کاری فضایی کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی بود. پژوهش به لحاظ روش، نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با دو گروه آزمایشی و یک گروه شاهد بود. در این پژوهش 30 کودک مبتلا به اختلال نقص‌توجه-بیش‌فعالی با میانگین سنی 5/9 سال به روش نمونه‌گیری در دسترس شرکت کردند که به روش تصادفی در دو گروه تجربی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. آزمون کرسی بلک و آزمون تکلیف پرتابی (امتیاز)، به‌عنوان پیش‌آزمون از شرکت‌کنندگان گرفته شد. مداخلۀ گروها به مدت چهار هفته، هر هفته دو جلسه، و هر جلسه یک ساعت انجام شد، پس‌آزمون مشابه پیش‌آزمون از متغیرهای وابسته انجام شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون آنکوا و تحلیل واریانس مرکب (3 گروه *2 عامل زمان) با اندازه‌های مکرر و از آزمون تعقیبی بونفرونی برای یافتن محل تفاوت‌ها بین گروه‌ها استفاده و سطح معناداری (05/0> p) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تمرین ادراکی- حرکتی و ذهن‌آگاهی بر حافظۀ کاری فضایی و عملکرد تکلیف پرتابی کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی تاثیر معنادار داشت. به طوری‌که ذهن‌آگاهی تأثیر معنادارتری داشت. در نتیجه می‌توان توصیه کرد معلمان، درمانگرها و خانواده‌ها این تمرینات را به‌عنوان روشی ساده، کم ‌هزینه و بدون پیامد منفی در کنار سایر روش‌های درمانی و آموزشی برای بهبود حافظۀ کاری فضایی و مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceptual -Motor Training and Mindfulness on Performance and Working Memory in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • alireza farsi
  • fatemeh pirian

shahid beheshti university

چکیده [English]

The purpose of research was to determine the effect of perceptual-motor training and mindfulness on throwing task performance and spatial working memory of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. This study was quasi-experimental with pretest-posttest design with two experimental groups and one control group. In this study, 30 children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder with mean age of 9.5 years were selected by convenience sampling method. They were randomly divided into two experimental and one control group. Blacksmith test and throw-in test (score) were taken as pre-test. Group intervention was conducted for four weeks, two sessions per week, and one hour each session, followed by a similar pre-test of the dependent variables. ANOVA and compound analysis of variance (3 groups * 2 time factors) with repeated measures and Bonferroni post hoc test for finding differences between groups and significance level (p <0.05) were used to test the research hypotheses. The results showed that perceptual-motor and mindfulness training had significant effect on spatial working memory and throwing task performance in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So that mindfulness had a more significant effect. It can be recommended that teachers, therapists, and families consider these training as a simple, inexpensive, and without negative outcome method along with other therapeutic and educational methods to improve spatial working memory and motor skills in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptual-motor
  • mindfulness
  • spatial working memory
  • throwing task performance
  • attention-deficit