نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز.

2 استاد دانشگاه

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روانشناختی ورزش‌های همگانی با اثر تعدیل‌کنندگی دلبستگی مکانی و سبک‌های شناختی انجام شد. بدین منظور تعداد 223 نفر ورزشکار در مراکز ورزش‌های همگانی شهر تبریز به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه‌های سلامت عمومی گلدبرگ، دلبستگی مکانی کایل و همکاران و آزمون گروهی شکل‌های نهفته ویتکین و همکاران را تکمیل کردند. از آنجایی که آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (p> 0.05) فرض نرمال بودن داده‌ها را تایید نکرد، داده‌ها با روش‌های آماری همبستگی اسپیرمن، کروسکال‌والیس و رگرسیون با آلفای 0.05 بررسی شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین دلبستگی مکانی و سلامت روان با در نظر گرفتن خرده‌مقیاس‌ها همبستگی بالایی وجود دارد؛ تحلیل رگرسیون تک متغیره نیز نشان داد، دلبستگی مکانی 95. واحد متغیر سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند که به معنی پیش‌بینی 95 درصد از تغییرات این متغیر است؛ به این معنی که با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره دلبستگی مکانی، نمره سلامت روان 97. انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر بین سبک شناختی و سلامت روان آزمودنی‌ها با در نظر گرفتن خرده‌مقیاس‌ها همبستگی معناداری به دست نیامد. نتایج آزمون کروسکال‌والیس نیز نشان داد که بین 3 گروه مختلف سبک شناختی در نمرات متغیر‌ سلامت روان با در نظر گرفتن خرده-مقیاس‌ها در سطح آزمون ۰٫۰۵ تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. در نهایت با در نظر داشتن تمامی یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت، دلبستگی مکانی به عنوان یک متغیر تعدیل‌کننده نمره‌های سلامت روان افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological impact of public sports: The moderating effect of place attachment and cognitive styles

نویسندگان [English]

 • parisa khajehdehi 1
 • mohammad taghi aghdasi 2
 • Behzad Behzadnia 3

1 Ministry of Science, Research and Technology. Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz

2 University professor

3 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the psychological impact of public sports with the moderating effect of place attachment and cognitive styles. For this purpose, 223 athletes in public sports centers of Tabriz were selected by the available sampling method and completed the Goldberg General Health Questionnaire, place Attachment of Kyle et al, And the Group Embedded Figures Test (GEFT) of Vitkin et al. Since Kolmogorov-Smirnov test (p> 0.05) did not confirm the hypothesis of normality of the data, the data were analyzed by Spearman correlation, Kruskal-Wallis and regression with the alpha of 0.05. The results of the correlation test showed that there is a high correlation between place attachment and mental health considering the subscales. Univariate regression analysis also showed that place attachment predicts 0.95 units of mental health variable, which means predicting 95% of changes in this variable. This means that by increasing a standard deviation in the place attachment score, the mental health score will be reduced 0.97 Standard deviations. On the other hand, there was no significant correlation between cognitive style and mental health of the subjects considering the subscales. The results of the Kruskal-Wallis test also showed no significant difference between three different groups of cognitive style in the scores of mental health variable by considering subscales at the 0.05 test level. Therefore, according to the results, it can conclude that place attachment as a modulating variable affects people's mental health scores.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public sport
 • Cognitive style
 • Place attachment
 • Mental health
 1. Abdavi, F., & Mehdizadeh, A. (2016). Determination of Urmia citizens'public sport needs, regarding sport areas. Strategic Studies on Youth and Sports, 15(31), 1-25. (In Persian).
 2. Aghdasi, M. T., & Ahmadi, A. (2016). Relationships among controlling coach behaviors, psychological needs thwarting, sport devaluation and intention to continue sport participation in adolescent athletes. Journal of Sport Psychology Studies, 5(17), 57-70. (In Persian).
 3. Alimardani, M., Mohammadi, M., & Zibaee Farimani, N. (2018). the effect of place attachment- walking- on health issue at neighborhood level (Case study: Motahary neighborhood in Mashhad city). Armanshahr Architecture & Urban Development, 10(21), 193-204. (In Persian).
 4. Azadi, M., Taghipour, M., & Nasibi, S. (2017). Survey of place attachment among children (Case study: Qasrdasht Bazaar neighborhood of Shiraz). Iranian Architecture and Urban Planning, 8, 165-179. (In Persian).
 5. Azizi, H., & Hoseini, F. (2016). Effect of external and internal focus of attention instructions in field dependence and independence on performance and learning of dart throwing. Motor Behavior, 7(22), 131-148. (In Persian).
 6. Bahrami, A., Moradi, J., & Rasouli P. (2020). The relationship between cognitive styles, attention and performance of shooting skill. International Journal of Motor Control and Learning, 2(3), 23-30.
 7. Baloch Sharki, A., Moradgholi, M., Baloch Sharki, K., & Dadour, Gh. (2018). The role of court architecture influenced by environmental psychology and Islamic architecture. Journal of Architecture, 1(6), 109-123 . (In Persian).
 8. Boley, B. B., Strzelecka, M., Yeager, E. P., Ribeiro, M. A., Aleshinloye, K. D., …, & Mimbs, B. P. (2021). Measuring place attachment with the Abbreviated Place Attachment Scale (APAS). Journal of Environmental Psychology, 74, 101-577.
 9. Boustanban Ghaziyani, M., & Hosseini, F. S. (2018). Mediating role of cognitive styles on the relationship between mindfulness and accuracy penalty. Sport Psychology Studies, 7(24), 1-17. (In Persian).
 10. Carter, S. J., Baranauskas, M. N., & Fly, A. D. (2020). Considerations for obesity, vitamin D, and physical activity amid the COVID‐19 pandemic. Obesity, 28(7), 1176-1177.

 

 

 

 

 1. Chekroud, S. R., Gueorguieva, R., Zheutlin, A. B., Paulus, M., Krumholz, H. M., …, & Chekroud A. M. (2018). Association between physical exercise and mental health in 1· 2 million individuals in the USA between 2011 and 2015: a cross-sectional study. The Lancet Psychiatry, 5(9), 739-746.
 2. Chen, C. M., & Tsai, Y. N. (2012). Interactive augmented reality system for enhancing library instruction in elementary schools. Computers & Education, 59(2), 638-652.
 3. Davison, K. K., & Lawson, C. T. (2006). Do attributes in the physical environment influence children's physical activity? A review of the literature. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 3(1), 1-17.
 4. Eskandarnejad, M., Mollaei Zangi, F., & Fathirezaie, Z. (2021). The effect of aerobic exercise on visual memory capacity sight sedentary students according to the cognitive styles. Sport Psychology Studies, 10(35), 281-296. (In Persian).
 5. Garcia-Ramon, M. D., Ortiz, A., & Prats, M. (2004). Urban planning, gender and the use of public space in a peripherial neighbourhood of Barcelona. Cities, 21(3), 215-223.
 6. Hawthorne, T. L., Toohy, K. R., Yang, B., Graham, L., Lorenzo, E. M., Torres, H., et al. (2022). Mapping emotional attachment as a measure of sense of place to identify coastal restoration priority areas. Applied Geography, 138, 102608.
 7. Heidari, K., Heydarinejad, S., Saffari, M., & Khatibi, A. (2020). How does seriousness in leisure effect on place attachment of unprofessional athletes? Research on Educational Sport, 8(19), 91-114. (In Persian).
 8. Hossein Abadi, S. (2020). Analysis of the impact of place attachment and social capital on the sense of security in the neighborhoods of Sabzevar city. Scientific and Research Quarterly of New Approaches in Human Geography, 12(4), 652-667.‎ (In Persian).
 9. Hosseini, F., Sajadzadeh, H., Aram, F., & Mosavi, A. (2021). The impact of local green spaces of historically and culturally valuable residential areas on place attachment. Land, 10(4), 351.
 10. Ishikawa, M., Yokoyama, T., Nishi, N., & Miura H. (2020). Study of the relationship between body mass index, body image, and lifestyle behaviors: A community survey in Fiji. JMA Journal, 3(1), 41-50.
 11. Kajbaf, M. B., & Khalili, M. (2003). Examining the relationship between psychopathy, field independence-dependence and creativity of Isfahan University students. Cognitive Science News, 5(3), 17-23. (In Persian).
 12. Kameli, M., & Hosseini, S. (2019). Modeling the structural relationship of environmental order, sense of belonging and attachment to a place with the level of security. Journal of Resilient City, 2(5). (In Persian).
 13. Khalilpour, Z., Aghdasi, M., & Zamani Sani, S. H. (2021). Investigating the relationship between learning styles and cognitive styles in athletic students with the moderating effect of academic levels and gender. Journal of Motor Learning and Movement, 13(2), 203-217. (In Persian).
 14. Khodaee, Z., Rafiean, M., Dadashpoor, H., & Taghvaei, A. A. (2015). The effect of physical capacities on the place attachment from the view of teenagers in Tehran. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 3(1), 33-54. (In Persian).
 15. Kyle, G., Graefe, A., & Manning, R. (2005). Testing the dimensionality of place attachment in recreational settings. Environment and Behavior, 37(2), 153-177.
 16. Lawal, S., & Isah, A. M. (2022). Effects of cognitive styles on the academic performance of primary school pupils with aphasia in Sokoto State, Nigeria. West African Journal of Educational Sciences and Practice1(1), 51-61.
 17. Lin, L., Liu, J., Cao, X., Wen, S., Xu, J., Xue, Z., & Lu, J. (2020). Internet addiction mediates the association between cyber victimization and psychological and physical symptoms: Moderation by physical exercise. BMC Psychiatry, 20(1), 1-8.
 18. Mahdiloo, A., Zareiyan, E., & Jamshidi, A. (2021). The relationship between physical activity, academic engagement, and psychological factors among university students during the quarantine. Sport Psychology Studies, 1(37), 259-288. (In Persian).
 19. Marcheschi, E., Laike, T., Brunt, D., Hansson, L., & Johansson, M. (2015). Quality of life and place attachment among people with severe mental illness. Journal of Environmental Psychology, 41, 145-154.
 20. Mollaei Zangi, F., Eskandarnejad, M., & Fathi Rezaei, Z. (2019). Assessment of sedentary student aerobics learning according to cognitive styles. Motor Behavior11(35), 49-62. (In Persian).
 21. Nakhaei Niazi, A., Khorami Khoramabadi, G., & Abbasnejad, I. (2019). Investigation on motivations and barriers for tendency to the “sports for all” among the students of State, Payame Noor and Islamic Azad Universities of Mashhad. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 15(30), 411-420. (In Persian).
 22. Onyekuru, B. U. (2015). Field dependence-field independence cognitive style, gender, career choice and academic achievement of secondary school students in emohua local government area of rivers state. Journal of Education and Practice6(10), 76-85.
 23. Pourjafar, M., Izadi, M. S., & Khabiri, S. (2016). Place attachment; Conceptualization, principals and criteria. Hoviatshahr, 9(24), 43-54. (In Persian).
 24. Qing, C., Guo, S., Deng, X., Wang, W., Song, J., & Xu, D. (2022). Stay in risk area: Place attachment, efficacy beliefs and risk coping. International Journal of Environmental Research and Public Health19(4), 2375.
 25. Rajaei, M., Safavi, S., & Movahedi, A. R. (2020). The effect of practice with ebbinghaus' illusion (Large target perception–small target perception) in field dependence and field independence individuals on a targeting skill performance. Motor Behavior12(39), 33-50. (In Persian).
 26. Rashid Kalvir, H., Hassanzadeh, P., & Akbari, H. (2021). Comparison of place attachment, psychological reaction and social well-being in residents of private houses and apartments in Rasht city. Social Psychology Research, 11(41), 79-102. (In Persian).
 27. Rasooli, S. H., Derakhshandeh, M., & Mirkazemi, A. S. (2015). Qualitative study of the development of urban parks and urban green space in optimizing the use of citizens in urban planning. Paper presented at the International Conference on New Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, Berlin-Germany. (In Persian).
 28. Reece, L., McInerney, C., Blazek, K., Foley, B., Schmutz, L., Bellew, B., & Bauman, A. (2020). Reducing financial barriers through the implementation of voucher incentives to promote children’s participation in community sport in Australia. BMC Public Health, 20(1), 1-7.
 29. Sadeghi, F. R., Daneshgar, M. G., & Dejdar, O. (2011). Studying the relationship between skeletal scheme of residential complexes and sense of interest to the place among the residents. Journal of Urban and Rural Management, 10(30), 253-264. (In Persian).
 30. Scannell, L., & Gifford, R. (2014). Psychology of place attachment. Journal of Environmental Psychology, 35, 322-335.
 31. Scannell, L., & Gifford, R. (2017). The experienced psychological benefits of place attachment. Journal of Environmental Psychology, 51, 256-269.
 32. Shojaei Molan, Z. (2020). The effect of sports participation on vitality, happiness and social adjustment in sports science students familiar with local and indigenous games (Master´s thesis). University of Tabriz, Tabriz. (in Persian).
 33. Taghavi, S. (2002). Validity and reliability of the General Health Questionnaire (GHQ-28) in college students of Shiraz university. Journal of Psychology, 5(4), 381-398. (In Persian).

 

 

 1. Teychenne, M., White, R. L., Richards, J., Schuch, F. B., Rosenbaum, S., & Bennie J. A. (2020). Do we need physical activity guidelines for mental health: What does the evidence tell us? Mental Health and Physical Activity, 18, 100315.
 2. Widdop, P., King, N., Parnell, D., Cutts, D., & Millward, P. (2018). Austerity, policy and sport participation in England. International

 

Journal of Sport Policy and Politics, 10(1), 7111-24.

 1. Witkin, H. A., Moore, C. A., Oltman, P. K., Goodenough, D. R., & Friedman, F. (1976). The role of the field‐dependent and field‐independent cognitive styles in academic evolution: A longitudinal study.  Research Bulletin Series, 1976(2), i-42.