نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 بخش توانبخشی، ماساژ و سلامت جسمانی دانشگاه دولتی ورزش، مسکو، روسیه.

2 گروه تربیت بدنی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی، سلماس، ایران.

4 دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تأثیر خستگی هیجانی و اضطراب پیشرفت تحصیلی بر خوش‌بینی و فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان ورزشکار اجرا گردید.
روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی که از منظر هدف، جز تحقیقات کاربردی می‌باشد و به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان ورزشکار مرد بود که در تیم‌های ورزشی به صورت منظم فعالیت داشتند که اطلاعاتی در خصوص تعداد آنان در دسترس نبود. بر اساس روش نمونه گیری دردسترس تعداد 200 از آنان که در رشته‌های ورزشی مختلف فعالیت داشتند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق حاضر شامل 4 پرسشنامه خستگی هیجانی، پرسشنامه اضطراب پیشرفت تحصیلی، پرسشنامه خوش‌بینی تحصیلی و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی بود.
نتایج: مطابق با نتایج مدل پژوهش و آماره تی مشخص گردید که خستگی هیجانی بر خوش‌بینی تحصیلی تأثیری به میزان 596/0- و فرسودگی تحصیلی به میزان 805/0 دارد. همچنین اضطراب پیشرفت تحصیلی بر خوش بینی تحصیلی تأثیری به میزان 294/0- و فرسودگی تحصیلی تأثیری به میزان 151/0 دارد.
نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در جهت افزایش خوش بینی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان، خستگی هیجانی و اضطراب پیشرفت تحصیلی آن ها در دوران تحصیلی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Emotional Exhaustion and academic achievement anxiety on optimism and academic burnout

نویسندگان [English]

  • Hassan Shafaei 1
  • Sheida Ranjbari 2
  • Mansour khalilzadeh Kouchameshki 3
  • Mohammad Bagher Askarnia 4

1 Department of Physical Rehabilitation, Massage and Health-Improving Physical Culture Named after I. M. Sarkizov-Serazini RSUFKSMiT, 105122 Moscow, Russia.

2 Department of Physical Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

3 Assistant Prof, Department of Physical Education and sport science, Salmas Branch, Islamic Azad University, Salmas, Iran.

4 PhD in sports management, Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of emotional fatigue and academic achievement anxiety on optimism and academic burnout.
Methods: The method of this research is descriptive-survey which from the perspective of the purpose is part of applied research and was conducted in the field. The statistical population included all male student-athletes who were active in sports teams on a regular basis, but no information was available on their number. Based on the available sampling method, 200 of them who were active in different sports were selected as the research sample. The instruments of the present study included 4 questionnaires of emotional fatigue, academic achievement anxiety questionnaire, academic optimism questionnaire and academic burnout questionnaire.
Results: According to the results of research model and t-statistic, it was found that emotional fatigue has an effect on academic optimism of -0.596 and academic burnout of 0.805. Also, academic achievement anxiety has an effect on academic optimism of -0.294 and academic burnout has an effect of 0.151.
Conclusion: It is suggested to increase students' optimism and reduce academic burnout, emotional fatigue and anxiety about their academic achievement during the academic year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Exhaustion
  • Academic Burnout
  • Academic Optimism
  • Academic Achievement Anxiety