نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ازاد اسلامی. تهران. ایران

3 پژوهشگاه علوم ورزشی

چکیده

اهمیت انعطاف‌پذیری روانشناختی در ورزشکاران از آن جایی مشخص می‌شود که بسیاری از آسیب-های روحی و ناهنجاری‌های رفتاری ورزشکاران با آن ارتباط دارند و به دلیل اینکه علاقه مندی برای اعمال مداخلات پذیرش و ذهن آگاهی در بین ورزشکاران افزایش می یابد. با این حال، برای اندازه گیری تأثیر این مداخلات، مقیاس های روان سنجی مخصوص ورزش وجود ندارد. لذا پژوهش حاضر با هدف برررسی روایی پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری روان شناختی در ورزشکاران در جهت بدست آوردن این ابزار در داخل کشور انجام شد. بدین منظور 319 نفر از ورزشکاران رشته های مختلف ورزش به تکمیل پرسش نامه پرداختند. بعد از تکنیک ترجمه- باز ترجمه و تآیید روایی صوری پرسش نامه توسط سه متخصص، پایلوت اولیه پرسش نامه جهت رفع اشکالات جزئی انجام شد. جهت تعیین روایی سازه پرسش نامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، همسانی درونی پرسش نامه از ضریب الفای کرونباخ و ثبات آن از ضریب همبستگی با استفاده از آزمون- باز آزمون استفاد شد. نتایج نشان داد پرسش نامه انعطاف پذیری روان شناختی با 8 عامل مورد تأیید قرار گرفت همچنین پرسش نامه از شاخص های برازندگی مطلق، همسانی درونی و ثبات قابل قبولی برخوردار شد که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسش نامه با 12 سوال می باشد. در نتیجه، این مطالعه مقیاسی را برای اندازه گیری انعطاف پذیری روان شناختی در طیف وسیعی از ورزشکاران، با خواص روان سنجی رضایت بخش و پتانسیل استفاده از ابزار مفید برای محققان و پزشکان در زمینه ورزش ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of the Psychological Flexibility Questionnaire in Athletes

نویسندگان [English]

  • Lily Rahbari Fard 1
  • mahtab arabi 2
  • Amir Shams 3

1 Physical Education, Azad Islamic University of branch North Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant professor of physical education Department. Islamic Azad University.Tehran.Iran

3 Sport Sciences Research Institute (SSRI)

چکیده [English]

The importance of psychological resilience in athletes is highlighted by the fact that many of the mental injuries and behavioral abnormalities of athletes are associated with it. To address this issue, it is necessary to have a tool to measure it in athletes, so the present study was conducted to evaluate the validity of the psychological resilience questionnaire in athletes in order to obtain this tool in the country. For this purpose, 319 athletes from different sports completed a questionnaire. After the translation-re-translation technique and confirmation of the face validity of the questionnaire by three experts, the initial pilot of the questionnaire was performed to eliminate minor problems. To determine the construct validity of the questionnaire, confirmatory factor analysis based on structural equation model, internal consistency of the questionnaire, Bernbach's alpha coefficient and its stability, correlation coefficient were used using test-retest. The results showed that the psychological resilience questionnaire was approved by 8 factors. Also, the questionnaire had the indicators of absolute fitness, internal consistency and acceptable stability, which indicates the desired validity and reliability of the Persian version of the questionnaire with 12 questions. this study presents a scale for measuring psychological flexibility in a broad range of athletes, with satisfactory psychometric properties and the potential to be a useful instrument for both researchers and clinicians in the sport field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychometric evaluation
  • psychological flexibility
  • performance
  • quality of life