اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر اهمال‌کاری تحصیلی و خودشفقت‌ورزی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر اهمال‌کاری تحصیلی و خودشفقت‌ورزی دانش‌آموزان المپیاد ورزشی بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود که از بین 388 نفر از دانش‌آموزان شرکت‌کننده در در المپیاد ورزشی استان گلستان، با روش نمونه‌گیری تصادفی، 185 نفر برای غربال‌گری انتخاب شدند. چهل و پنج نفر دارای اهمال‌کاری تحصیلی بالا و خودشفقت‌ورزی پایین بودند که از میان آن‌ها 30 نفر به‌ روش تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به‌مدت 10 جلسه به‌صورت هفتگی تحت‌آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین‌های پس‌آزمون دو گروه آزمایش و کنترل تفاوتی معنا‌دار وجود دارد؛ بدین‌معنا که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم سبب کاهش میزان اهمال‌کاری تحصیلی و افزایش خودشفقت‌ورزی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Teaching Self-Regulatory Learning Strategies on Academic Procrastination and Self-Compassion of Student Athletes Participating in Sport Olympiad

نویسندگان [English]

  • Azam Fathizadan 1
  • Tayyebeh Tajari 2
1 Department of Physical Education, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University
چکیده [English]

The present study was conducted to determine effectiveness of teaching self-regulatory learning strategies on academic procrastination and self-compassion of student athletes participating in sport Olympiad. The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group, in which among 388 student athletes participating in Golestan sport Olympiad, 185 participants were selected a study sample by random sampling. 45 participants with high academic procrastination and low self-compassion were selected among which 30 participants were included by simple random sampling and were divided into experimental and control groups. The experimental group received self-regulatory learning strategies training for 10 sessions weekly. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) was used to analyze the data. Results showed a significant difference between the two study groups of experimental and control meaning that teaching self-regulatory learning strategies reduces level of academic procrastination and increases self-compassion of the student athletes participating in sport Olympiad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self- Learning Strategies
  • Academic Procrastination
  • Self-Compassion
  • Student Athletes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 دی 1398