دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-126 

مقاله مروری

2. عوامل مؤثر در موفقیت ورزشی مبتنی بر نظریه ها و مدل های مرتبط

صفحه 25-50

سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ سیده افروز موسوی


4. رابطة بین سطح هوشبهر با عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان کم توان ذهنی

صفحه 69-74

فریبا محمدی؛ رضا رجبی؛ محمد حسین علیزاده؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


8. تأثیر کیفیت دوست ورزشی بر لذّت و تعهد ورزشی نوجوانان فوتبالیست

صفحه 113-126

سید رضا حسینی نیا؛ فاطمه خداوردی؛ ناهید داروغه عارفی