دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. ویژگی های روان سنجی نسخة فارسی پرسش نامة تصویرسازی حرکتی- 3

صفحه 16-1

علی حجتی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ محمد خبیری


5. مکان اثر انگیختگی و فعال‌سازی در مراحل پردازش اطلاعات

صفحه 78-59

سمانه دامن پاک؛ پونه مختاری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی