دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تعهد ورزشی-2

صفحه 1-24

10.22089/spsyj.2018.5289.1550

مهیار مختاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ مالک احمدی


3. مطالعه عوامل مؤثر بر بهبود اخلاق ورزشکاران فوتبال حرفه‌ای ایران

صفحه 45-60

10.22089/spsyj.2020.8702.1941

یونس محمدزاده افخمی؛ محمدرحیم نجف زاده؛ جعفر برقی مقدم؛ حمید جنانی


5. بررسی رابطه بین فرهنگ عذرخواهی و بخشش با تمایلات رفتاری ورزشکاران

صفحه 85-102

10.22089/spsyj.2020.9007.1974

حسین‌علی سلطانی؛ کامبیز حیدرزاده؛ روح اله زابلی؛ سیاوش احمدی چهره برق


15. مدل یابی کیفیت رابطۀ مربی ورزشکار بر اساس کمال گرایی مربیان: نقش واسطه ای بخشش و رفتار کنترلی

صفحه 305-330

10.22089/spsyj.2020.9482.2050

سحر زارعی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمدعلی بشارت؛ داود حومنیان شریف ابادی؛ فضل الله باقرزاده