تاثیر بازی های ملی بر انسجام تیمی و نقش میانجی گری آن بر شاخص های ناکارآمدی ورزشکاران رشته های برخوردی و غیربرخوردی

مجتبی دهستانی اردکانی؛ مرتضی پور آذر؛ بهشته اقبالی؛ حسین صمدی؛ نشمین عزیزی دارابخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1402

https://doi.org/10.22089/spsyj.2023.14722.2393