دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 1-262 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر فشار نظارت بر تصمیم‌گیری و ارتباط آن با بازپردازش ویژۀ تصمیم در ورزشکاران ماهر تنیس روی میز

صفحه 1-18

10.22089/spsyj.2017.4383.1458

محمد سلیمانی راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ مهدی شهبازی


2. سهم نسبی استحکام ذهنی در تبیین عملکرد ورزشی تحت فشار بازیکنان ماهر بدمینتون

صفحه 19-30

10.22089/spsyj.2019.1215

ابراهیم متشرعی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی


13. تغییرات بازنمایی ذهنی بر اثر تمرین تصادفی و مسدود

صفحه 179-194

10.22089/spsyj.2018.1386

داود فاضلی؛ حمیدرضا طاهری؛ علیرضا صابری کاخکی