دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر مداخلۀ ذهن‌آگاهی بر اضطراب رقابتی، خودتنظیم گری و سطوح آلفا آمیلاز بزاقی در ووشوکاران نخبه

صفحه 1-22

10.22089/spsyj.2018.3914.1397

امیرحسین مهرصفر؛ رسول حمایت طلب؛ نسرین پارسایی؛ الهه حافظی؛ رامین منصوری


9. بررسی عوامل مؤثر روانی بر موفقیت و شکست ورزشکاران

صفحه 165-180

10.22089/spsyj.2020.9374.2026

زاهد محمدی؛ مژگان خدامراد پور؛ مظفر یکتایار؛ سمیرا علی آبادی


10. بررسی تأثیر مشارکت در ورزش همگانی بر سالم زیستی دانشجویان

صفحه 181-196

10.22089/spsyj.2020.9406.2031

خلیل شیخیانی؛ احمد ترکفر؛ سید احسان امیرحسینی؛ ابراهیم خوشنام


11. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه رشد اجتماعی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران

صفحه 197-216

10.22089/spsyj.2020.9410.2033

محمدباقر عسکرنیا؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی مقدم


14. تأثیر آموزش مهارتهای روان شناختی بر درک موفقیت ورزشی بازیکنان فوتبال

صفحه 259-274

10.22089/spsyj.2021.8890.2022

لطیف جعفری گیلانده؛ یاسر مدنی؛ محمد خبیری؛ مسعود غلامعلی لواسانی


15. پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

صفحه 275-292

10.22089/spsyj.2021.9498.2046

محمد حسن عبداللهی؛ حسین زارعیان؛ سجاد غلامی؛ علی ابوالحسینی