تاثیر برنامه تمرین متوالی حافظه ای بر عملکرد حافظة کاری جوانان: بررسی نقش واسطه‌ای برتری جانبی

محبوبه خانقلی؛ مهدی نمازی زاده؛ صادق نصری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1400

https://doi.org/10.22089/spsyj.2021.9849.2079

تأثیر مدل های مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر تکانش گری داوران ورزشی: نقش سبک های رهبری

شهروز غایب زاده؛ شیرین زردشتیان؛ حسن صبوری مقدم؛ احسان امیری؛ لوئیس-سولال گیبوین

دوره 10، شماره 38، اسفند 1400، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22089/spsyj.2021.10300.2137

اثربخشی تمرینات منتخب مهارت‌های روان‌شناختی (PSTs) بر استحکام ذهنی،تعهد ورزشی و مهارت دریبلینگ فوتبالیست‌های نوجوان 13 تا 15 سال مشهد

ناصر پازشی رشتخوار؛ مهدی محمدی نژاد؛ سعید نظری کاکوندی

دوره 10، شماره 38، اسفند 1400، صفحه 253-268

https://doi.org/10.22089/spsyj.2021.10555.2176